KegelCore Logo

Gebruiksvoorwaarden

Standard Innovation Corporation
Gebruiksvoorwaarden KegelCore Website
Laatst bijgewerkt: 1 november 2016

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden”) gelden tussen u en Standard Innovation Corporation ("SIC”). Ze regelen het gebruik van de KegelCore-website bij kegelcore.com en andere websites van het merk KegelCore (samen de “Website”). De Website is eigendom van - en wordt geëxploiteerd door SIC handelend onder zijn merknaam Attivia

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSISTE STEMT U ER MEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE ZO NODIG WORDEN BIJGEWERKT IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 4. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET - EN U NIET GEBONDEN ACHT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HEBT U NIET HET RECHT DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN MOET U DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. ALS U DE WEBSITE NAMENS EEN ANDER PERSOON OF ANDERE VENNOOTSCHAP GEBRUIKT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U BEVOEGD BENT DEZE (RECHTS)PERSOON AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BINDEN.

 1. Toegestaan gebruik

  De website is uitsluitend daarvoor (het "Toegestane gebruik”) bedoeld dat u (a) informatie kunt verkrijgen over KegelCore en onze producten en services en (b) gebruik kunt maken van alle services die wij u via de Website beschikbaar stellen. Behoudens deze Gebruiksvoorwaarden mag u de Website gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

  Als voorwaarde voor het gebruik van de Website verklaart en waarborgt u dat: (a) u meerderjarig bent binnen de jurisdictie waar u woont; (b) u juridisch bevoegd bent om bindende juridische verplichtingen aan te gaan; (c) u de website gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; en (d) alle informatie die u ons (via de Website) geeft waar, nauwkeurig, up-to-date en compleet is.

 2. Beperkte licentie
  SIC verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het reproduceren van content op de Website en het gebruik van de Website uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik maar voor geen ander uitdrukkelijk vermeld of geïmpliceerd doel. SIC behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst aan u in licentie zijn gegeven.
 3. Gebruiksbeperkingen
  Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt u de Website niet voor andere doeleinden dan het toegestane gebruik. Zonder de algemene geldigheid van het voorgaande te beperken zijn de rechten die u in deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegekend behoudens de volgende beperkingen: U zult niet (een poging ondernemen om):
  1. te huren, verhuren, in licentie geven, over te dragen, hosten, lenen, verkopen of anderszins enig onderdeel van de Website in enige vorm over te dragen;
  2. de website of de content kopiëren, wijzigen, uitzenden, verzenden, in omloop brengen, reproduceren, herpubliceren of in enige vorm distribueren;
  3. “framen", een “mirror-site” maken, “deep linken” of anderszins de Website of Content van enig gedeelte daarvan opnemen in enige website;
  4. toegang verkrijgen of enig gedeelte van de Website of de Content kopiëren door middel van een robot, spider, scraper of enig geautomatiseerd middel;
  5. het overtreden van beperkingen in enige header die robots uitsluit van de Content of de Website of om het ontwijken of ontgaan van maatregelen die zijn ingesteld om de toegang tot de Website te voorkomen of te beperken.
  6. enige actie ondernemen die - naar ons inzicht - onze Website onredelijk of onevenredig zwaar belast;
  7. onze Website of Content gebruiken als onderdeel van enige service voor het delen, ontlenen of gebruik door meer personen;
  8. het ontduiken, uitschakelen, tenietdoen van enige veiligheidsfeatures of onderdelen zoals encryptiefunctionaliteit, die de Website beschermt;
  9. proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot een van de accounts van SIC, computersystemen of netwerken die met de Website verband houden;
  10. disassembleren, recompileren, reverse-engineeren, modificeren, enige componenten aanpassen of anderszins uitbuiten van de Website of de Content of afgeleide werken op basis van de Website of de Content in zijn geheel of als gedeelte maken;
  11. de Website gebruiken op een wijze die illegaal is, een illegaal doel heeft, of op enige wijze in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden;
  12. blokkeren, uitschakelen, of op andere wijze invloed uitoefenen op advertenties, tabs, verwijzingen naar andere sites en diensten, of enige andere functies die deel uitmaken van de Website;
  13. de Website of de Content op enige manier gebruiken die inbreuk maakt op - of onrechtmatig gebruik maakt van de rechten van enige derde inclusief enuntiatief de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  14. een andere gebruiker weerhouden van het gebruik van de Website of dit beperken;
  15. zich voor enige persoon uitgeven, inclusief ons of enige gebruikers van de Website;
  16. behalve indien dit uitdrukkelijk door de Website is toegestaan enige Content opslaan, downloaden, archiveren of anderszins kopiëren; of
  17. een derde partij enige van de activiteiten in dit artikel beschreven activiteiten laten uitvoeren.
 4. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden en Website
  Behalve indien dit door het van toepassing zijnde recht is verboden, behoudt SIC zich het recht voor om, naar eigen inzicht enige bepaling of voorwaarden aan deze Gebruiksvoorwaarden toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen door middel van een mededeling aan u door deze Gebruiksvoorwaarden op enige website te posten. Het feit dat u na de wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden deze Website blijft gebruiken, geeft aan dat u deze wijzigingen aanvaardt. U bent er verantwoordelijk voor dat u regelmatig kennis neemt van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet instemt met enige voorwaarde of bepaling van deze herziene Gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met toegang verkrijgen tot deze website en het gebruik ervan. Deze Gebruiksvoorwaarden worden dan geacht door SIC in overeenstemming met artikel 9 te zijn beëindigd. We behouden ons het recht voor om informatie, materiaal, beeld, tekst, data, media of andere inhoud die de Website bevat of daardoor wordt verschaft (de "Website”) zonder voorafgaande mededeling op enige tijd te wijzigen.
 5. Licentieverschaffing voor data die u aan ons ter beschikking stelt
  U geeft ons een eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk, royalty-vrije, volledig betaalde, wereldwijde en volledig in sublicentie te geven licentie om toegang tot enig(e) data, informatie, document en bestanden te verkrijgen, te verzamelen, op te slaan en te gebruiken die (dat): (a) u naar onze Website uploadt, overdraagt of invoert; of (b) die we met uw toestemming verzamelen van derden en inclusief alle resultaten van het verwerken van deze data, informatie, documenten en bestanden, inclusief compilaties en afgeleide werken daarvan en inclusief als het doel is: (i) het verschaffen en ter beschikking stellen op de website (ii) het voldoen aan het van toepassing zijnde recht; en (iii) het voldoen aan een redelijk audit- en data-opslagbeleid.
 6. Opmerkingen

  Voor alle beoordelingen, opmerkingen, feedback, postkaarten, suggesties, ideeën en andere openbaar gemaakte bijdragen die aan SIC worden gestuurd of aangeboden op - of door middel van de Website, via e-mail, telefonisch of anderszins openbaar gemaakt, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Website (samen genoemd de "Opmerkingen”) verschaft u SIC een eeuwigdurend, rechtenvrij, onherroepelijk, overdraagbaar, onbeperkt in sub-licentieerbaar recht in licentie om de Opmerkingen te gebruiken op elke manier die SIC wil zoals, enuntiatief: gebruiken, kopiëren, reproduceren, bekendmaken, wijzigen, in zijn geheel verwijderen, aanpassen, openbaar maken, weergeven, vertalen, afgeleide werken van laten maken en/of deze Opmerkingen te verspreiden en/of deze Opmerkingen te verwerken in enige vorm, medium, of technologie over de hele wereld en voor enig doel, zonder beperking; zonder u op enige manier daarvoor te compenseren.

  Om deze reden verzoeken wij u ons geen Opmerkingen te sturen die u niet op de hierboven omschreven manier aan ons in licentie wilt geven, inclusief enige vertrouwelijke informatie of enige oorspronkelijke creatieve materialen zoals verhalen, productideeën, computercode of oorspronkelijke illustraties. SIC is/zal niet verplicht (zijn) om: (1) Opmerkingen op enige manier weer te geven, of te gebruiken; (2) enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden;(3) u enige compensatie voor enige commentaren te betalen; of (4) op enige van uw Opmerkingen te antwoorden. U verklaart en garandeert dat Opmerkingen die u bij de Website indient geen inbreuk zullen maken op de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden of enig recht van enige derde inclusief, enuntiatief: auteursrecht, handelsmerk, publiciteit, privacy of andere persoonlijk of bedrijfseigen recht(en) en geen schade aan enige (rechts)persoon zal toebrengen en geen persoonsgegevens van enige derde zal bevatten. Voorts verklaart u dat geen Opmerkingen die u bij de Website indient lasterlijk zullen zijn of anderszins in strijd met de wet, bedreigend, smadelijk, grof of obsceen materiaal - of software-virussen bevatten, mechanismen uitschakelt, schadelijke content bevat, politieke propaganda, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam” bevat. U geeft zich niet uit voor enige (rechts)persoon of verklaart niet dat u verbonden bent aan enige (rechts) persoon. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Opmerkingen die u maakt.

  U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om uw Opmerkingen te distribueren en te reproduceren en de licentie te verlenen die u hierboven hebt verleend. U doet hierbij afstand van alle morele rechten in de Opmerkingen ten behoeve van SIC, diens opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders.

  SIC voert geen regelmatige beoordeling van geplaatste Opmerkingen uit maar behoudt zich het recht voor (zonder ergens toe verplicht te zijn) om enige Opmerkingen te bewerken of te verwijderen die bij de Website zijn ingediend. U verleent SIC het recht om de naam te gebruiken die u in verband met enige opmerking hebt gebruikt. U stemt er mee in dat u geen vals e-mailadres gebruikt of u uitgeeft voor enige (rechts)persoon of anderszins misleidend bent waar het de oorsprong van enige opmerking die u indient betreft. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor enige Opmerking die u maakt en u stemt er mee in SIC en zijn filialen te vrijwaren tegen alle claims die een gevolg zijn of in verband staan met enige Opmerking die u indient.

  SIC en zijn filialen zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Opmerkingen die u of enige derde maakt.

 7. Content die u op de Website plaatst
  U zult geen Content of Opmerkingen op de Website plaatsen die:
  1. beledigende, racistische, haatdragende, vulgaire, obscene of anderszins schadelijke taal bevat/bevatten;
  2. lasterlijk is/zijn;
  3. vertrouwelijke informatie of handelsgeheim van een andere (rechts)persoon openbaar maakt/maken;
  4. frauduleus, onwettig, bedreigend, intimiderend, grof of discriminerend is/zijn;
  5. crimineel gedrag aanmoedigt/aanmoedigen;
  6. opdrachten voor producten en diensten adverteert/adverteren of daar naar vraagt, anders dan die welke de Website promoot, inclusief enige Content die in redelijkheid kan worden beschouwd als spam, junk mail of enige andere soort ongevraagde massale berichtverspreiding aan individuen of (rechts)personen die niet akkoord zijn gegaan met het ontvangen van bedoelde Content;
  7. links naar enig(e) virus, malware, spyware of enige schadelijke content of code bevat/bevatten;
  8. wetten (inclusief auteursrecht, een handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrecht of privacywetgeving) overtreedt/overtreden; of
  9. waarvan u niet het recht hebt ze in te dienen, te verspreiden of over te dragen.
 8. Gebruikerscontent

  Het gebruik van enige Content op de website vindt op uw eigen risico plaats. We hebben geen verplichting enige Content die u of andere gebruikers hebben geplaatst op – of beschikbaar hebben gesteld via - de Website te prescreenen, te bewerken of te verwijderen

 9. Opschorting van gebruik; tijdsduur en beëindiging

  Deze Gebruiksvoorwaarden gelden vanaf uw eerste toegang tot – en gebruik van deze Website en ze blijven gelden totdat ze overigens in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden worden beëindigd. SIC behoudt zich het recht voor uw gebruik van de Website op te schorten, te beëindigen of u dit anderszins te ontzeggen, een en ander naar ons inzicht te allen tijde en voor om het even welke reden, inclusief enuntiatief: overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij mogen naar eigen inzicht zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website. Als u enige bepaling of voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan SIC deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk opzeggen en uw recht op het gebruik van de Website ontzeggen. In aanvulling op het voorgaande kan SIC, zonder mededeling vooraf, deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk opzeggen en u geen toegang tot de Website meer geven indien: (a) SIC wegens wet- of regelgeving, aanwijzing of beslissing van enige overheids- of toezichthoudende instantie u geen toegang meer mag geven; of (b) als SIC naar SIC's eigen goeddunken bepaalt dat het in het belang van SIC is om u geen toegang meer te geven. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde opzeggen door met alle toegang tot en het gebruik van de Website te stoppen.

  Na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden stopt u onmiddellijk met het gebruik of andere toegang van de Website.

 10. Privacybeleid
  Het (“Privacybeleid”) beschrijft de privacy en datapraktijk op de website. U vindt het hier: kegelcore.com/nl/privacy-notice/. Neem goede nota van ons Privacybeleid. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de in het Privacybeleid omschreven praktijk.
 11. Websites van derden
  Deze Website kan links naar de websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en het gemak van andere gebruikers van de website aangeboden. We onderschrijven de informatie, de op deze websites beschreven producten of diensten niet, we garanderen niet de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de compleetheid, de valuta, de tijdlijnen, het niet-inbreukmaken, de verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel. Wij hebben geen beheer over de inhoud van enige gekoppelde website en als u toegang tot een dergelijke website wilt, doet u dat geheel op uw eigen risico.
 12. Virussen
  Het downloaden en weergeven van Content doet u op eigen risico. We kunnen niet garanderen of er voor instaan dat de Website of de content compatibel zijn met uw computersysteem of dat de Website of de Content, of enige koppelingen van de Website of de Content vrij zijn van virussen, worms, trojan horses of apparatuur die andere apparatuur uitschakelt. U bent verantwoordelijk voor het toepassen van voorzorgsmaatregelen die de veiligheid en de integriteit van uw computersysteem beschermen en u bent verantwoordelijk voor alle kosten van enige service, reparaties of verbindingen naar en van uw computersysteem die/dat noodzakelijk kan zijn als gevolg van het gebruik van de Website.
 13. Communicaties zijn niet vertrouwelijk
  We garanderen de vertrouwelijkheid van enige communicaties die u via de Website maakt niet. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat we de veiligheid van data die over het internet of openbare netwerken in verband met uw gebruik van de Website niet kunnen garanderen of garanderen.
 14. Afwijzing van medische en gezondheidaansprakelijkheid
  U ERKENT, BEGRIJPT EN STEMT ER MEE IN DAT:
  1. U UITSLUITEND OP UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAAR VOOR ADVIES EN ALLE MEDISCHE BESLISSINGEN BEHOORT TE VERTROUWEN. DE WEBSITE NIET IS ONTWORPEN OF BEDOELD ALS SUBSTITUUT VOOR EEN PROFESSIONE(E)L(E) MEDISCH ADVIES, OORDEEL, DIAGNOSE OF BEHANDELING EN NIET BEHOORT TE WORDEN GEBRUIKT ALS VERVANGING OF SUBSTITUUT VOOR EEN PROFESSIONE(E)L(E) MEDISCH ADVIES, OORDEEL, DIAGNOSE OF BEHANDELING.
  2. DE WEBSITE NIET BEDOELD IS VOOR GEBRUIK IN NOODGEVALLEN, KRITISCHE ZORG EN ANDERE SITUATIES MET EEN HOOG RISICO.
 15. Garantie
  U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN DRAAGT. VOOR ZOVER OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT MAXIMAAL TOEGESTAAN, WORDEN DE WEBSITE EN ALLE DIENSTEN DIE DE WEBSITE VERSCHAFT “ALS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” VERSCHAFT, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE, EN SIC WIJST HIERBIJ MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN DERGELIJKE DIENSTEN ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF, ENUNTIATIEF, DE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-INBREUK OP, SCHENDING OF VERDUISTERING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, WAARONDER INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. SIC GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN EEN INBREUK OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, EN GARANDEERT VOORTS NIET DAT DE FUNCTIONALITEIT VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN UITGEVOERD OF VERSCHAFT DOOR DE WEBSITE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DEZE DIENSTEN ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF VRIJ VAN GEBREKEN; OF DAT FOUTEN VAN DE WEBSITE OF DEZE DIENSTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. GEEN MONDELIJK(E) OF SCHRIFTELIJK(E) INFORMATIE OF ADVIES DIE/DAT SIC VERSCHAFT BRENGT EEN GARANTIE TOT STAND. IN ENKELE LANDEN IS HET UITSLUITEN VAN GARANTIES OF DE BEPERKING VAN WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
 16. Beperking van de aansprakelijkheid

  U ERKENT EN STEMT ER MEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ENIGE DIENSTEN DIE DOOR DE WEBSITE WORDEN UITGEVOERD OF VERSCHAFT OF ENIGE CONTENT OF INFORMATIE DIE OP, VAN OF DOOR MIDDEL VAN DE WEBSITE EN DERGELIJKE SERVICES WORDEN VERKREGEN, UITSLUITEND VOOR UW RISICO ZIJN. TEVENS ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT SIC EN DIENS DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, TUSSENPERSONEN, DIENSTVERLENERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS JEGENS U NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECT(E), INDIRECT(E), SPECIA(A)L(E) OF PUNITIEF(V)(E) VERLIES OF SCHADE OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIENDE UIT, IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DIE DIENSTEN OF ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE DOOR U IS VERKREGEN OP, VANUIT OF VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, ENUNTIATIEF, VERLIES VAN GEGEVENS, HET BEDRIJF, DE MARKTEN, BESPARINGEN, INKOMEN, WINSTEN, GEBRUIK, PRODUCTIE, REPUTATIE OF GOODWILL, VERWACHT OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT DE SOORT OORZAAK VAN DE ACTIE OF CLAIM, INCLUSIEF, ENUNTIATIEF, CONTRACTBREUK (MET INBEGRIP VAN EN FUNDAMENTELE INBREUK), ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ZELFS ALS WE IN KENNIS ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

  VOOR ZOVER DE VOORGAANDE BEPERKING NIET GELDT, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIC IN VERBAND MET - OF OP GROND VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, NIET MEER DAN TIEN CANADESE DOLLARS ($ 10), OF DE TEGENWAARDE DAARVAN IN PLAATSELIJKE VALUTA.

  DEZE BEPERKING GELDT INCLUSIEF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE EN ENIGE DOOR DE WEBSITE UITGEVOERDE OF GELEVERDE DIENSTEN OF ENIGE CONTENT OF INFORMATIE DIE MOGELIJK WORDT VERKREGEN BINNEN, VAN, OF VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE DIENSTEN OF VOOR ENIGE ANDERE EIS DIE ENIG VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF VOOR ENIGE SERVICES DIE DOOR DE WEBSITE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: DOOR HET BESTAAN VAN EEN OF MEER EISEN OP GROND VAN DEZE GEBRUIKSOVEREENKOMST VERHOOGT HET BEDRAG VAN DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID NIET.

  De genoemde beperking geeft de risicoverdeling tussen de partijen weer. De beperkingen van dit artikel blijven van kracht en gelden zelfs als de schadevergoedingsbeperking die in deze gebruiksvoorwaarden wordt uiteengezet niet aan zijn wezenlijk doel kan beantwoorden.

 17. Vrijwaring
  U gaat ermee akkoord SIC te verdedigen en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten en andere partners en werknemers, schadeloos te houden voor enig(e) verlies, kosten, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke kosten voor juridische bijstand, die voortvloeien uit, een resultaat zijn van of verband houden met: (a) uw gebruik of misbruik van de Website of de Content; of (b) het niet-nakomen van enige van uw verplichtingen, verklaringen of waarborgen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden.
 18. Intellectuele eigendomsrechten

  U erkent – en gaat er mee akkoord dat de Website, de Content en alle andere materialen die wij u aanbieden aan u in licentie zijn gegeven en niet verkocht. SIC behoudt alle rechten, titels en belangen (inclusief intellectuele eigendomsrechten) in de Website, de Content en alle overige materialen die wij ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verschaffen inclusief enige update, aanpassing, vertaling, aanpassing van afgeleid werk daarvan en alle daarin vervatte intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars. U bent niet gemachtigd om het even welke van deze handelsmerken te gebruiken. De Website en Content bevatten bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal die/dat worden beschermd door het van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrecht en andere rechten, zoals, enuntiatief, het auteursrecht. U mag op geen enkele wijze gebruik maken van deze bedrijfseigen inhoud, informatie of materialen behalve voor het Toegestane Gebruik van de Website. U gaat er mee akkoord dat u mededelingen met betrekking tot handelsmerk, auteursrecht of enige andere mededelingen over eigendomsrechten die zich op of binnen enig gedeelte van de Website bevind(t)(en), niet verwijdert; en voorts dat u al deze mededelingen op en in alle geautoriseerde exemplaren reproduceert.

  SIC is niet verplicht u met betrekking tot een vordering voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de Website te vrijwaren of te verdedigen. Uitsluitend indien en in zoverre SIC op grond van het toepasselijke recht verplicht is schadeloosstelling te bieden wegens een vordering van derden dat de Website, of uw bezit en het gebruik van de Website, inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten, is SIC als enige verantwoordelijk voor het onderzoek naar, de verdediging tegen, de schikking en de voldoening van de eis dat de Website of uw gebruik van de Website inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

  Voor alle Content van de Website geldt: © 2016 Standard Innovation Corporation.

 19. Slotbepalingen
  1. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en SIC en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp waar deze overeenkomst betrekking op heeft.
  2. Deze overeenkomst wordt van kracht ten bate van de partijen en bindt partijen, hun opvolgers, bestuurders en erfgenamen; alsmede rechtverkrijgenden indien deze zijn toegestaan. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn of in welke omvang dan ook niet uitvoerbaar is, wordt die bepaling geacht uit deze Gebruiksvoorwaarden te zijn verwijderd en de rest van de Gebruiksvoorwaarden blijft onverminderd van kracht en in werking.
  3.  U mag deze Gebruiksvoorwaarden of de rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen. SIC kan deze Gebruiksvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten zonder uw toestemming overdragen.
  4. Indien een van beide partijen niet bij de andere partij aandringt op een strikte nakoming van enige bepaling van deze overeenkomst of enig recht uit hoofde van deze overeenkomst, wordt dit niet opgevat als een kwijtschelden of afstand doen van welke omvang dan ook van het recht dat die partij heeft om dat recht of die bepaling te handhaven of in die of enige andere instantie op een dergelijke bepaling of recht te vertrouwen; maar blijft een en ander volledig van kracht. Geen instemming of kwijtschelding door een partij met betrekking tot enig(e) inbreuk of in gebreke zijn van een partij bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst wordt van kracht tenzij dit: –schriftelijk wordt gedaan en door alle partijen ondertekend en, tenzij anders bepaald, een en ander blijft beperkt tot: – het specifieke gebreke blijven of – de inbreuk waarvoor kwijtschelding is verleend.
  5. door de Website te gebruiken, stemt u er mee in dat een afgedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en enige mededeling, overeenkomsten, bekendmaking of andere communicatie die we elektronisch naar u sturen aan enige wettelijk communicatie-vereisten waaronder deze communicatie schriftelijk dient plaats te vinden voldoen.
  6.  SIC wordt verontschuldigd voor enig niet-presteren indien bedoeld presteren onmogelijk wordt gemaakt door enige oorzaak waarover zij geen beheer heeft.
  7.  Op deze Gebruiksvoorwaarden is het recht van de Provincie Ontario en het recht van Canada van toepassing en deze Gebruiksvoorwaarden worden als zodanig geïnterpreteerd; partijen stemmen voorts in met de exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke macht in Ontario.
  8.  De voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitleg hiervan, of de aard en de bedoeling daarvan, blijven gelden na de beëindiging of het verlopen van deze Gebruiksvoorwaarden.