KegelCore Logo

Website Privacybeleid

Datum van inwerkingtreding: 17 november 2016

Standard Innovation Corporation
KegelCore Website Privacybeleid

Bij Standard Innovation Corporation (“SIC”, “wij/we”, “on(s)(ze)”) weten we dat privacy en veiligheid heel belangrijk voor u zijn.

Dit privacybeleid beschrijft onze privacy- en datapraktijken met de KegelCore-toepassing (de “KegelCore app”).

Verzameling en gebruik van informatie

Informatie die u geeft

We verzamelen en gebruiken informatie voor de hieronder aangegeven doeleinden.

  • Een account aanmaken
    Om toegang tot de KegelCore product-features te krijgen, moet de KegelCore-app op uw apparaat met iOS of Android als besturingssysteem zijn geïnstalleerd en u moet zich registreren voor een account. Bij het creëren van dit account verzamelen we uw naam, e-mailadres en een wachtwoord om uw account te beheren en u in staat te stellen uw voortgang bij te houden bij het opbouwen van de kracht, beheersing en uithoudingsvermogen van uw bekkenbodemspieren.
  • De KegelCore-app gebruiken
    Als u uw KegelCore-apparaat gebruikt, verzamelt de KegelCore-app gegevens over de workout van uw bekkenbodemspieren en training en over uw vooruitgang en houdt deze bij. Wij doen dit door gegevens van uw KegelCore-apparaat te verzamelen met betrekking tot de kracht van uw bekkenbodemspieren (Binnen de app ook wel “KegelKracht” of “KK” genoemd,) het uithoudingsvermogen, de precisie en de reactietijd. De KegelCore-app verzamelt uw vooruitgang van elk van deze metingen en stelt u in staat uw workoutgeschiedenis en voortgang van uw fitness te laten weergeven. We verzamelen deze data en slaan deze op zodat u dit kunt bekijken als u zich bij uw account hebt aangemeld.

Informatie die we automatisch verzamelen

Zoals bij vele andere toepassingen verzamelen we data die nodig is om de KegelCore-app op uw apparaat te laten werken, zoals het soort hardware van uw apparaat, en het besturingssysteem, de unieke apparaat-ID, het IP-adres, de taalinstellingen en de datum en de tijd waarop de KegelCore-app toegang tot onze servers heeft.

Productverbetering

We gebruiken KegelCore-data om ons te helpen bij het verbeteren van onze producten. Deze data worden in geanonimiseerde vorm gebruikt en zijn niet verbonden aan individuele app-gebruikers bij toepassing voor productverbetering. De soort data die in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt, omvatten informatie met betrekking tot workouts, training en ontwikkeling van de tonus van de bekkenbodemspieren.

Tevens maken we gebruik van externe dienstverleners zoals Google Analytics om bepaalde analytische informatie te verzamelen die ons helpt bij het verbeteren van onze producten en de kwaliteit van de KegelCore-app. We ontvangen deze data in een samengevoegde, anonieme vorm die geen individuele gebruiker van de KegelCore-app persoonlijk identificeert. Deze anonieme data omvat app-features die worden gebruikt en de tijd die met de app is doorgebracht.

U kunt extra informatie verkrijgen over het verzamelen en verwerken van data door Google Analytics en dataprivacy en beveiliging.

Als onderdeel van onze betrokkenheid bij privacy geven we gebruikers van de KegelCore-app de gelegenheid via de instellingen van de KegelCore-app onder Privacy te kiezen voor een opt-out voor het gebruik van anonieme data voor productverbetering.

Informatie delen

We verkopen of delen de informatie met betrekking tot het gebruik van de KegelCore-app niet aan/met externe partijen, behalve zoals we dit in dit beleid hebben uiteengezet en anderszins als we hier wettelijk, of als gevolg van een juridische procedure, toe verplicht zijn.

Dienstverleners

Uw persoonlijke informatie kan aan derden worden overgedragen (of anderszins beschikbaar gesteld) die namens ons diensten verlenen. We gebruiken dienstverleners voor bepaalde functies zoals analyse (zoals hierboven omschreven) en data-centerservices. Onze dienstverleners ontvangen de informatie die zij nodig hebben om de diensten die ze kunnen uitvoeren, uit te voeren maar ze zijn niet bevoegd om persoonlijke informatie voor hun eigen marketing of andere doelen te gebruiken.

Uw persoonlijke informatie kan worden onderhouden en verwerkt door ons, onze filialen, en andere derde-dienstverleners, in Canada de V.S. of andere jurisdicties. Als persoonsgegevens naar de V.S. of een andere buitenlandse jurisdictie worden overgedragen, zijn de wetten van die jurisdictie er op van toepassen en kunnen zij worden openbaargemaakt of er toegang toe worden verkregen door de rechterlijke macht, wethandhavingsinstanties en overheidsautoriteiten in overeenstemming met die wetten.

Juridisch en naleving

Wij en onze dienstverleners kunnen uw persoonlijke informatie ingevolge een huiszoekingsbevel of ander juridisch onderzoek of bevel, of aan een andere organisatie met als doel het onderzoeken van inbreuk op een verdrag of rechtsovertreding of het vaststellen, tegengaan of voorkomen van fraude of anderszins vereist door de wet of toegestaan door het van toepassing zijnde recht van Canada, de Verenigde Staten of ander recht of juridische procedure. Uw persoonlijke informatie kan ook worden bekendgemaakt als dit noodzakelijk is voor de vestiging -, het voeren van een verdediging tegen juridische eisen en een feitelijke of vermoed verlies van – of schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of te voorkomen.

Bedrijfsverkoop

Persoonlijke informatie kan aan derden worden verschaft in verband met een bedrijfstransactie inclusief een fusie of verkoop (inclusief overdrachten die als onderdeel van een insolventie- of faillisementsprocedure worden gedaan) waarbij Standard Innovation Corporation of het merk KegelCore/Attivia geheel of gedeeltelijk of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, verkoop van aandelen of baten of enige andere wijziging in het beheer van de vennootschap, inclusief met het doel te bepalen of met een dergelijke transactie of zakelijke relatie moet worden voortgegaan of worden voortgezet.

Bescherming en behoud van persoonsgegevens

We hebben administratieve, technische en fysieke maatregelen ingevoerd die bedoeld zijn om de informatie die wij onder toezicht en in beheer hebben te beschermen tegen diefstal, verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

We beperken de toegang tot deze informatie aan onze werknemers en bevoegde dienstverleners die toegang moeten hebben om hun functie te kunnen uitvoeren. Dit vindt plaats op basis van need-to-know.

We hebben procedures voor het bewaren van informatie die zijn ontworpen om de informatie niet langer te bewaren dan voor de hierboven genoemde doelen noodzakelijk is of anderszins aan juridische eisen te voldoen.

Overdracht van persoonlijke informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen opslaan en overdragen naar andere landen dan het land waarbinnen de informatie oorspronkelijk werd verzameld, inclusief de Verenigde Staten en andere bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) in overeenstemming met het toepasselijke recht. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde databescherming als het land waarbinnen u de informatie heeft verschaft. Als we de informatie naar andere landen overdragen, beschermen we de informatie zoals beschreven in deze Mededeling over de privacy en voldoen we aan de toepasselijke juridische vereisten die afdoende bescherming bieden om de informatie buiten de Europese Economische Ruimte te brengen. Door de informatie aan ons over te dragen, stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking.

Uw rechten

Afhankelijk van het toepasselijke recht kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het recht hebben om toegang tot de informatie te verkrijgen die we over u bewaren, informatie verkrijgen over de vraag of er informatie over u bestaat, te worden geïnformeerd over de inhoud en de bron van die informatie en de nauwkeurigheid daarvan controleren. U kunt ook het recht hebben de informatie die wij over u hebben te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, blokkeren, annuleren of bezwaar tegen het gebruik daarvan te maken. Als u verzoekt om uw persoonlijke informatie te verwijderen of te blokkeren, kan het resultaat zijn dat we niet langer diensten aan u verlenen.

Bijwerken van het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze privacy- en datapraktijken tot uitdrukking te brengen. We raden u aan periodiek opnieuw kennis te nemen van dit beleid.

Contact met ons opnemen

Wij stellen uw opmerkingen en vragen over deze privacyverklaring op prijs. Neem contact op met [email protected] als uw toegang, correctie of een andere uitoefening van uw rechten zoals onder “Uw rechten” is beschreven als u een klacht hebt over onze praktijk met betrekking tot persoonsgegevens.